top of page

פרוייקט האטום של נעם

מטרת העבודה, כפי שהוגדרה ע"י המזמין, לחקור לעומק את הסיכונים הגיאולוגים על מנת לנסות ולהקטין את השפעתם לחלקים מצומצמים ככל הניתן בתחום התוכנית ולפנות שטח נרחב ככל הניתן לבנייה.

לצורך התמודדות עם האתגר הקמנו צוות משולב שכלל בנוסף למהנדסי החברה, יועץ קרקע – מהנדס יוסי קליין וגיאולוג מומחה – פרופ' אמוץ עגנון וד"ר נטע וקסלר. לביצוע הבדיקות בשטח נבחרו המבדקה לבנין ותשתית וחברת גיאוטק.

ניתוח גיאוטכני של חתכי הקרקע בתחום התוכנית, שהתבסס על מידע מפורט מתוך חקירות הקרקע שבוצעו בעבר וסקר קרקע משלים,  הביא למסקנות הבאות:

1. במצב סטטי, המדרונות בתחום התוכנית יציבים.

bottom of page