top of page

סקר סיכונים סיסמי ראשוני

בהתאם להנחיות מנהל התכנון - "התחשבות בסיכוני רעידת אדמה בתוכניות מתאר ובתוכניות מפורטות" – עין הנציב

נתבקשנו להכין נספח סיכונים סיסמיים וגיאולוגים במסגרת הכנת תב"ע להרחבת קיבוץ עין הנציב. הקיבוץ נמצא באזור סיסמי רגיש. במסגרת הסקר הראשוני, הצלחנו להראות כי אין חשש מקריעת פני שטח, התנזלות הקרקע ברעידות אדמה וגלישת מדרונות. מאידך, שטח התב"ע נמצא בתוך אזור המוגדר בת"י 413 כ"חשוד הגברות שתית חריגות". בהתאם לפרצדורה הנהוגה במקרה כזה, בשלב הסקר הראשוני, ממליצים על סקר תגובת אתר לבחינת המשמעות ההנדסית של ה"חשד מהגברת שתית חריגה". בתב"ע המדוברת, למרות שהאתר ממוקם באזור סיסמי רגיש, הייעוד הוא לבתי מגורים צמודי קרקע ולכן חיפשנו פתרון פשוט שיאפשר הוצאת היתרי בניה בקלות, ללא צורך בהמשך חקירות וסקרים. הפתרון נמצא בגליון תיקון 5 לת"י 413, ובמקום להמליץ על המשך חקירות בשלב היתר הבניה, קבענו בצורה פשוטה וברורה הנחיות מחמירות לבניית הספקטרום בהתאם לת"י 413 ללא כל המלצות להצגת סקרים נוספים בשלב הוצאת היתרי הבניה.

bottom of page