top of page

אסדות קידוח ימיות

במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה לאסדות קידוח בים התיכון (גבריאלה, יצחק, שמואל ושמן) בצענו עבור אדםה – סביבה גיאולוגיה וגיאוטכניקה את הפרק בתסקיר העוסק בסיכונים גיאולוגים וסייסמיים. על בסיס חתכים גיאופיסיים וקידוחי ניסיון שבוצעו בכל אתר ע"י Fugro, הכנו סקר סיכונים סיסמיים מפורט שכלל הערכה הסתברותית של התאוצה הצפויה באתר (האתרים נמצאים בים, מחוץ למפת התאוצות של ת"י 413), אנליזות של תגובת אתר על בסיס קידוחי הניסיון שבוצעו בקרקעית הים וחישוב שקיעות צפויות מהתנזלות שכבות החול ברעידות אדמה על בסיס מדידות CPT שבוצעו בקידוחי הניסיון. בנוסף נתנו הערכה לסיכון מקריעת פני שטח על בסיס החתכים הגיאופיסיים וכן הערכה של גובה גל צונאמי הצפוי בסביבת האסדה.

bottom of page