top of page

סקר סיסמי בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה – קר פרי חולון

בבתי קירור קרפרי הממוקמים באזור התעשייה חולון, קיימת מערכת קירור באמוניה. לאור הנחיות המשרד להגנת הסביבה להערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה (המשרד להגנ"ס, 2016) נקבע כי נדרש לבצע סקר סיסמי בחדר המכונות.

בהתאם לסעיף 4.3.2 להנחיות (שלב א'1) בוצע על ידנו סקר סיכוני רעידת אדמה. בסקר הסיכונים נמצאו הממצאים הבאים:

 

  • אין סיכון מקריעת פני שטח, התנזלות, גלישת מדרון או צונאמי.

  • הוגדר ספקטרום תגובה לתכנון עבור הסתברות של 2% לחמישים שנה ע"פ סקר תגובת אתר.

 

בהתאם לסעיף 4.3.3 להנחיות (שלב ב' 2) בוצע על ידנו בחינה הנדסית. בהתאם לממצאי הבחינה ההנדסית, מיכל האמוניה, במצבו הקיים, עלול לאבד מיציבותו ברעידת אדמה חזקה ולכן הוצע פתרון לשדרוג סיסמי הכולל את קיבוע המיכל למסגרת הפלדה עליה הוא מונח והוספת אלכסונים למסגרת הפלדה.

bottom of page