top of page
הנחיות מקורות
הנחיות המשרד להגנת הסביבה
הנחיות רשות המים

סיכוני רעידות אדמה

סקר סיכונים סיסמיים

 הנחיות מנהל התכנון

שם הפרויקט - אורות רבין

שנה - 2022

לקוח - נתגז

איש קשר - אייל טאובר

שם הפרויקט - מסוף נהר הירדן

שנה - 2021

לקוח - רשות שדות התעופה

איש קשר - מירב שולר

שם הפרויקט - תב"ע נווה אטיב

שנה - 2021

לקוח - מועצה אזורית גולן

איש קשר - עינת עמיחי עמרני

שם הפרויקט - התחדשות עירונית מתחם הרצל טירת הכרמל

שנה - 2022

לקוח - דמרי

איש קשר - עידו הלר

 הנחיות מקורות

שם הפרויקט - תתל 90 ב', בריכות גליל מערבי

שנה - 2022

לקוח - מקורות

שם הפרויקט - בריכות סבחה

שנה - 2021

לקוח - מקורות

איש קשר - ניר מדלסי

שם הפרויקט - בריכת הר ורדה

שנה - 2022

לקוח - מקורות

איש קשר - נעם לויד, אפשטיין

שם הפרויקט - התחדשות עירונית מתחם הרצל טירת הכרמל

שנה - 2018

לקוח - מקורות

איש קשר - גלית קינולובסקי, אפשטיין

 
 

 

 

הנחיות המשרד להגנת הסביבה

שם הפרויקט - קו לחץ גבוה רמת חובב

שנה - 2022

לקוח - TMNG

איש קשר - אייל טאובר

שם הפרויקט - חדר מכונות פרי גליל

שנה - 2019

לקוח - פרי גליל

שם הפרויקט - הכפלת קו גז דור חגית

שנה - 2021

לקוח - נתגז

איש קשר - נעם לויד, אפשטיין

שם הפרויקט - רצועת תשתיות ת"ק לגז טבעי באזור תחנת הכח חגית

שנה - 2022

לקוח - נתגז

 
 

 

 

הנחיות רשות המים
 

סקר תגובת אתר

גשרים

שם הפרויקט - גשר הלגונה המזרחית אילת

שנה - 2021

לקוח - החברה הממשלתית לתיירות

איש קשר - שבתאי הר-טל

שם הפרויקט - הפרדה מפלסית מתם

שנה - 2023

לקוח - חוצה ישראל

איש קשר - אודי קירשנבאום

שם הפרויקט - הכפלת קו גז דור חגית

שנה - 2020

לקוח - נתיבי ישראל

איש קשר - מיכאל זונשיין

שם הפרויקט - רצועת תשתיות ת"ק לגז טבעי באזור תחנת הכח חגית

שנה - 2021

לקוח - חוצה ישראל

 
 

 

 

מבנים ימיים

שם הפרויקט - רציף כימיכלים ומזח גדות, נמל חיפה

שנה - 2021

לקוח - חנ"י

איש קשר - אבי אלגבה

שם הפרויקט - מזח דלק, נמל חיפה

שנה - חנ"י

לקוח - אבי אלגבה

שם הפרויקט - מזח דלק קצאא אילת

שנה - 2023

לקוח - קצאא

איש קשר - בני ליברמן

מאגרי מים

שם הפרויקט - בריכות סבחה

שנה - 2021

לקוח - מקורות

איש קשר - ניר מדלסי

שם הפרויקט - בריכות מים דרום רהט

שנה - 2022

לקוח - מקורות

איש קשר - נעם לויד, אגסי רימון

שם הפרויקט - בריכת כוכב יאיר

שנה - 2019

לקוח - מקורות

איש קשר - נעם לויד, אגסי רימון

שם הפרויקט - בריכת הר רביד

שנה - 2019

לקוח - מקורות

איש קשר - נעם לויד, אגסי רימון

מתקני חומ"ס

שם הפרויקט - חדר מכונות פרי גליל

שנה - 2019

לקוח - פרי גליל

שם הפרויקט - קו לחץ גבוה רמת חובב

שנה - 2022

לקוח - TMNG

איש קשר - אייל טאובר

שם הפרויקט - מפעל אמוניה חכ"ד

שנה - 2020

לקוח - חיפה כימיקלים

תחנות כח

שם הפרויקט - אורות רבין

שנה - 2022

לקוח - נתגז

איש קשר - אייל טאובר

שם הפרויקט - תחנת כח אתגל

שנה - 2020

לקוח - שיכון ובינוי

איש קשר - ליאור הרוש

שם הפרויקט - תחנת כח חיפה דרום

שנה - 2020

לקוח - TMNG

איש קשר - רועי בלומפלד

מבנים ימיים
מאגרי מים
מתקני חומ"ס
תחנות כח

יציבות מדרונות

שם הפרויקט - קרית משה טבריה - תכנית התחדשות עירונית - הערכה ראשונית של הסיכון מגלישת מדרונות בשטח הפרויקט

שנה - 2021

לקוח - משרד אדריכלים HQ עבור הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

איש קשר - אדר' דני ליטאי

שם הפרויקט - בית חנקין - ניתוח יציבות מצוק החוף

שנה - 2021

לקוח - החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון

איש קשר - תומר יאסו

 
 

 

 

התנזלות

שם הפרויקט - אשקלון מתחם הבלוט - תוכנית סמ' 192/03/4 - הערכת פוטנציאל התנזלות

שנה - 2017

לקוח - דורון אשל

איש קשר - מהנדס דורון אשל

שם הפרויקט - נמל חיפה - הערכת הסיכון מהתנזלות במתחם הערוגות ברציף המזרחי

שנה - 2020

לקוח - חברת נמלי ישראל

איש קשר - אבי אלגבה

 
 

 

 

מיפוי העתקה פעילה

שם הפרויקט - קרית משה טבריה - תכנית התחדשות עירונית - סקר מיפוי העתקים

שנה - 2021

לקוח - משרד אדריכלים HQ עבור הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

איש קשר - אדר' דני ליטאי

שם הפרויקט - תוכנית טבריה לב העיר - סקר מיפוי העתקים

שנה - 2020

לקוח - יובל קדמון אדריכלים עבור משרד השיכון

איש קשר - אדר' יובל קדמון

צונאמי

שם הפרויקט - אורות רבין - חביור לקו גז שני - סיכוני הצפה מצונאמי לתחנת PRMS

שנה - 2023

לקוח - חברת TMNG עבור נתג"ז

איש קשר - מהנדס אייל טאובר

שם הפרויקט - אסדת לויתן - הערכת הסיכון מצונאמי והגדרת גל תכן

שנה - 2015

לקוח - שברון (נובל אנרג'י)

איש קשר - דוד מזל טוב

 
 

 

 

bottom of page