top of page

תב"ע שכונת חיילים משוחררים – ראמה

בתחום התב"ע הנמצאת ממערב לכפר ראמה זוהה בסקרים גיאולוגים מקדימים סיכון מיציבות מדרונות והעתק חשוד כפעיל העובר בתחום התוכנית. סיכונים אלו הביאו לצמצום השטח המותר לבניה למגורים (חלק גדול מתוך התוכנית הוגדר כשטח ירוק בגלל החשש ליציבות המדרון) ולאיסור בניה בכל תחום התוכנית כתוצאה מקיומו של העתק חשוד כפעיל בתחום האתר.

 

מטרת העבודה, כפי שהוגדרה ע"י המזמין, לחקור לעומק את הסיכונים הגיאולוגים על מנת לנסות ולהקטין את השפעתם לחלקים מצומצמים ככל הניתן בתחום התוכנית ולפנות שטח נרחב ככל הניתן לבנייה.

לצורך התמודדות עם האתגר הקמנו צוות משולב שכלל בנוסף למהנדסי החברה, יועץ קרקע – מהנדס יוסי קליין וגיאולוג מומחה – פרופ' אמוץ עגנון וד"ר נטע וקסלר. לביצוע הבדיקות בשטח נבחרו המבדקה לבנין ותשתית וחברת גיאוטק.

ניתוח גיאוטכני של חתכי הקרקע בתחום התוכנית, שהתבסס על מידע מפורט מתוך חקירות הקרקע שבוצעו בעבר וסקר קרקע משלים,  הביא למסקנות הבאות:

1. במצב סטטי, המדרונות בתחום התוכנית יציבים.

2. עבור רעידת אדמה בהסתברות של 10% לחמישים שנה, עשויים להתפתח מישורי כשל פוטנציאליים לאורך שכבות חרסיתיות וחוואריות המצויות בתת הקרקע. לפיכך יתכנו בפני השטח דפורמציות קלות ברמה סבירה של כ- 2 ס"מ. דפורמציות אלו הינן ברמה "סבירה" ואינן צפויות לגרום לנזקים מבניים משמעותיים, אלא לכל היותר לסידוק אסתטי בלבד.

 

לפיכך קבענו כי ניתן לבנות בכל שטח התוכנית ללא חשש מיציבות המדרונות.

על מנת ללמוד כל הניתן על העתק סאג'ור העובר בתחום התוכנית ומידת פעילותו בעשרות אלפי השנים האחרונות נערכה חקירה פליאו-סיסמולוגית באתר שכללה חתכי רפלקציה סיסמית, שוחות בניצב לציר ההעתק ובדיקות תיארוך. מתוצאות החקירה ניתן להגדיר את העתק סאג'ור כלא פעיל ברב שטח התוכנית פרט לתחום של כ- 150 מטר בקצה המערבי של התוכנית. מסקנות החקירה הועברו ע"י פרופ' עגנון וד"ר וקסלר למכון הגיאולוגי והתקבלו על ידו.

לפיכך קבענו כי איננו רואים מניעה לבנייה ברב שטח התוכנית, כולל השטח שהוגדר בעבר כשטח אסור לבניה בגלל חשד ליציבות מדרונות.

bottom of page