top of page

מתקני מים

שם הפרויקט - בריכת מעלה נוף - שדרוג סיסמי של בריכת מים מרובעת מבטון באמצעות מטון מותז

שנה - 2020

לקוח - תאגיד מעיינות החוף

איש קשר - יוסי איילון

שם הפרויקט - מגדל מים ישן - שדרוג סיסמי של מגדל מים באמצעות מסבכי פלדה בתוך המגדל וחיזוק היסודות

שנה - 2023

לקוח - תאגיד מי אונו

איש קשר - תומר שירי

 
 

 

 

מבני ציבור

שם הפרויקט - בית ספר יסודי סלאמה - שדרוג סיסמי

שנה - 2022

לקוח - מועצה אזורית משגב

איש קשר - תומר לוין - מנהל אגף הנדסה

שם הפרויקט - בית ספר אופיר אילת - שדרוג סיסמי של מבנה בית ספר באמצעות תוספת פירי בטון מזוין

שנה - 2014

לקוח - עיריית אילת

איש קשר - רפי אנונו

מבני מגורים

שם הפרויקט - מבנה 1111 אילת - בחינת חלופות שדרוג מבנה רכבת טיפוסי באמצעות תוספת ממד ומעלית לעומת שדרוג מינימלי

שנה - 2016

לקוח - החברה כלכלית אילת

איש קשר - אבי כהן - מנכ"ל החברה הכלכלית

שם הפרויקט - מבנה קוביה טיפוסי באילת - שדרוג סיסמי באמצעות מערכת מסבכי פלדה ומרסני חיכוך

שנה - 2019

לקוח - הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

איש קשר - אדר' אלי דרמן

 
 

 

 

מבנים ימיים

שם הפרויקט - נמל חיפה שובר גלים בריטי - חוות דעת שניה לתכנון שדרוג סיסמי של שובר הגלים מתקופת הבריטים

שנה - 2023

לקוח - חברת נמלי ישראל

איש קשר - אבי אלגבה

 
 

 

 

מתקנים המכילים חומרים מסוכנים

שם הפרויקט - בית קרור  א.ת. הרטוב - שדרוג סיסמי של חדר המכונות 

שנה - 2021

לקוח - עוף ירושלים

איש קשר - ארתור פנחס

שם הפרויקט - בית קרור פרדס - שדרוג סיסמי של חדרי מכונות אמוניה

שנה - 2021

לקוח - פרדס מוצרי הדר בע"מ

איש קשר - יהושע אזצ'י - מנכ"ל

 
 

 

 

הנדסה

שדרוג סיסמי של מבנים

מבני ציבור
מבני מגורים
מבנים ימיים
מתקנים המכילים חומרים מסוכנים

סקר עמידות מבנים ומתקנים לרעידות אדמה

סקר עמידות מתקני מים בעת רעידת אדמה ע"פ הנחיות רשות המים

שם הפרויקט - בחינת מתקני מים לעמידות בעומס רעידת אדמה

שנה - 2022

לקוח - תאגיד מי הרצליה

איש קשר - אריק אבנרי

שם הפרויקט - בחינת מתקני מים לעמידות בעומס רעידת אדמה

שנה - 2022

לקוח - תאגיד מי בת ים

איש קשר - אמיר חאג' יחיא

סקר עמידות מבני ציבור

שם הפרויקט - בית חולים זיו - עמידות בעומס רעידת אדמה

שנה - 2016

לקוח - משרד הבריאות

איש קשר - רפי אנונו

שם הפרויקט - מרכז ביצוע באר שבע - בחינת עמידות בעומס רעידת אדמה

שנה - 2020

לקוח - חברת החשמל

איש קשר - רפי אנונו

סקר עמידות מבני מגורים

שם הפרויקט - מבנה 1111 אילת - בחינת עמידות מבנה רכבת טיפוסי ברעידת אדמה

שנה - 2015

לקוח - החברה כלכלית אילת

איש קשר - אבי כהן - מנכ"ל החברה הכלכלית

שם הפרויקט - תוכנית התחדשות עירונית אילת - מיפוי המבנים הדורשים חיזוק לרעידת אדמה בתחום התוכנית

שנה - 2019

לקוח - הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

איש קשר - אדר' אלי דרמן

 
 

 

 

סקר עמידות מבנים ימיים

שם הפרויקט - נמל חיפה - רציף כימיקלים - עמידות קיר השיגומים ברעידת אדמה

שנה - 2019

לקוח - חברת נמלי ישראל

איש קשר - אבי אלגבה

סקר עמידות מתקנים המכילים חומרים מסוכנים

 
 

 

 

שם הפרויקט - בית קרור  א.ת. הרטוב - סקר עמידות חדר המכונות בעומס רעידת אדמה

שנה - 2019

לקוח - עוף ירושלים

איש קשר - ארתור פנחס

שם הפרויקט - בית קרור פרדס - סקר עמידות חדרי מכונות אמוניה בעומס רעידת אדמה

שנה - 2016

לקוח - פרדס מוצרי הדר בע"מ

איש קשר - יהושע אזצ'י - מנכ"ל

סקר עמידות מבני ציבור
סקר עמידות מבני מגורים
סקר עמידות מבנים ימיים
סקר עמידות מתקנים המכילים חומרים מסוכנים

ניטור מבנים והערכת נזקים לאחר אירוע סיסמי

שם הפרויקט - Earthquake Monitoring and Mitigation Plan - Leviathan Onshore Facilities

שנה - 2021

לקוח - Chevron

איש קשר - Yair David Mazal-Tov

שם הפרויקט - מיכל אמוניה - מפסק סיסמי

שנה - 2012

לקוח - חיפה כימיקלים

איש קשר - עמיחי זיידר

יציבות מדרונות ומבני תמך

שימור מבנים

שם הפרויקט - מנהרת הטמפלרים בשרונה - בחינת יציבות 

שנה - 2021

לקוח - עיריית ת"א

איש קשר - בן שוהם

 
 

 

 

bottom of page